Shoppingbag is leeg

 

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 2Hot2Have in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, uitvoering van de  bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 2Hot2Have gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.